Solparks-el – Projektplan

Solcellsparken på bilden ligger inte i Kårböle. Inte än. Men kanske i framtiden. Inte lika stor men tillräckligt stor för att försörja vår by med el. Men det är ett projekt som kommer att ta tid. Just nu har vi en grupp som arbetar med att undersöka förutsättningar och villkor för att bygga en solcells-park i Kårböletrakten.

Vi kommer att utarbeta en projektplan med rubrikerna: Bakgrund, syfte, process och finansiering . Under rubriken process går det att följa vårt arbete med att färdigställa en väl genomarbetat projektplan. Processen beskriver arbetes gång och ger oss också struktur för vårt eget arbete.

Bakgrund ( under utarbetning)

Syfte

Syftet med gruppens arbete är tudelat. Ett syfte är att generellt samla in kunskaper om solcellsparker. Vi samlar och läser artiklar och rapporter om solcellsparker. På så sätt får vi som grupp mer kunskap och kan också lägga ut material under rubriken Artiklar där den som är intresserad kan läsa mer.

Det andra syftet är att inhämta mer specifik kunskap om hur vi i Kårböle kan bygga en park. Vi undersöker vilka formella krav och regler som måste uppfyllas. Andra frågor som måste redas ut är frågor om storlek, placering, finansiering, ägande och vinstfördelning.

Målet med projektet är att i slutet av 2024 skall det finnas en detaljerad projektplan som visar hur och varför en solcellspark i Kårböle kan bli en bra investering för oss alla. Denna projektplan kan också vara underlag för ansökan om pengar.

Process

Projektgruppen arbetar nu i huvudsak med fyra frågor

  1. Placering av solcellsparken. Markfrågan är under utredning. Leif Molarin, Rickard Åhlund och Bengt-Olof Eriksson undersöker vidare vad som gäller.
  2. Härjeåns nätverk. Leif Molarin ansvarar för kontakten med Härjeån. Kontaktperson: Markus Enkel. Ärendenummer 1113753 samt Cecilia Norberg. Lillemor arbetar vidare med frågor om lagar och regler kring solcellsparker. Vår kontaktperson i kommunen är Annika Karlsson Energi och Miljösamordnare Ljusdals kommun 0651 11800.
  3. Ägandefrågan. Ännu ej diskuterad. En form av ägande är sk. delägandeskap. https://www.affarsverken.se/om-affarsverken/var-verksamhet/el/solpark
  4. Finansiering. Eventuella bidrag för etablering av solcellsparker kommer att undersökas. Bygdemedel från Kölvallens vindkraftspark bör kunna utgöra någon form av delfinansiering.

Möte den 13 februari

Måndagen den 13 februari åkte vi till Härjeåns huvudkontor i Sveg för att diskutera anslutningskostnader till Härjeåns nät samt sondera Härjeåns intresse för solparksanläggningar.

Cecilia Norberg, koncernchef, Patrik Öh, affärsområdeschef samt Anders Wiklund, ekonomichef, välkomnade till ett mycket trevligt och givande möte. Leif Molarin, Bengt-Olof Eriksson , Lillemor Järverud samt Birgitta Fagrell representerade Solparksgruppen i Kårböle.

Problem som lyftes fram gällde den starka regleringen av elnätsverksamheten och att regelverket kring solkraft ännu inte är färdigt. Kostnaden för eventuell anslutning till Härjeåns nät ligger på 2,6 miljoner och är inte förhandlingsbar.

Glädjande nog var Härjeåns mer intresserad av solkraft än vad vi till en början trott. Ekonomichefen rekommenderade oss att göra en kostnadskalkyl för den tänkta solcellsparken i Kårböle. Först därefter kan vi diskutera om Härjeåns kan bli en partner i projektet. Vi fick också löfte om namn på lämpliga samarbetsaktörer.

Telefonmöte tisdagen den 15 februari

Syftet med mötet var att bestämma hur vi går vidare

Beslutades att

  1. Leif kontaktar Ele för vidare diskussion om mark samt om de vill vara medprojektörer av solcellsparken.
  2. Bengt-Olof kontaktar Håpe Kraft AB, Solenergiföretag i Hudiksvall och ber dem göra en kostnadskalkyl över en park om 1 MW, 5 MW samt 10 MW med eller utan eget markberedningsjobb.
  3. Lillemor kontaktar Annika Karlsson, Energi och Miljösamordnare Ljusdals kommun för att reda ut kommunens intresse för solel samt vilken hjälp vi kan få från kommunen.

Finansiering (Under utarbetning)

Länk till stadgar för Vindkraftsfonden samt avtal mellan kommunen och Los och Kårböle

https://karbole.se/wp-content/uploads/2023/07/Stadgar-Kolvallen-signerat-1.pdf

https://karbole.se/wp-content/uploads/2023/07/Avtal-bygdemedel-Kolvallen-signerat-6.pdf